Sales Advisor (32 hours), Calvin Klein Underwear – Maastricht – PVH – Maastricht

PVH

Design Your Future at PVH

Sales Advisor (32 hours), Calvin Klein Underwear – MaastrichtJob Description

Calvin Klein is een wereldwijd lifestyle-merk dat een voorbeeld is van gedurfde, progressieve idealen en een verleidelijke, en vaak minimale, esthetiek. We proberen ons publiek te prikkelen en te inspireren, terwijl we provocerende beelden en opvallende ontwerpen gebruiken om de zintuigen te prikkelen.

Nu nog steeds, na meer dan 50 dan jaar, blijft Calvin Klein een culturele begrip over de hele wereld door spanningen te omarmen, ideeën aan te wakkeren en onvoorziene realiteiten te creëren. Wij geloven in een cultuur die ontdekkingen en ideeën uitlokt. We streven ernaar om een ​​positieve impact op de wereld te hebben. Wij inspireren passie bij onze mensen. We belichamen authenticiteit en omarmen individualiteit.

Opgericht in 1968 door Calvin Klein en zijn zakenpartner Barry Schwartz, hebben we onze reputatie als leider in de Amerikaanse mode opgebouwd door onze strakke, esthetische en innovatieve ontwerpen. De wereldwijde detailhandelsverkopen van producten van het merk Calvin Klein bedroegen in 2015 meer dan $ 8 miljard en werden gedistribueerd in (meer dan) 110 landen. Calvin Klein heeft wereldwijd meer dan 10.000 medewerkers in dienst. We zijn in 2003 overgenomen door de PVH Corp.

DE FUNCTIE

Onze winkels zijn het leven en de ziel van ons bedrijf. Ze fungeren als onze belangrijkste contactpunten met ons steeds evoluerende klantenbestand. Naarmate de wereld van de detailhandel evolueert, zijn wij als bedrijf van mening dat, om alle andere onderdelen van de keten te laten werken, onze winkels de toon moeten zetten van waar het bij onze twee merken allemaal om draait. Ongeacht waar onze consumenten uiteindelijk een aankoop doen, onze winkels zijn altijd toonbeeld van onze geweldige merken. Als gevolg hiervan zijn onze locaties van het grootste belang, moet de eersteklas ervaring vanzelfsprekend zijn en mogen onze normen in de winkel nooit twijfelachtig zijn.

Om dit te bereiken, streven we ernaar om de personen in dienst te nemen die de waarden en normen van ons bedrijf kunnen omarmen; die geobsedeerd zijn door het leveren van geweldige service aan onze klanten en die echt geloven dat om relevant te blijven in de wereld van vandaag, we wendbaar moeten zijn en ons moeten aanpassen aan veranderingen en evolutie.

De sales associate speelt een sleutelrol bij het bereiken van deze hoge normen

Verantwoordelijkheden omvatten:

 • Zorgen voor een hoge klanttevredenheid door uitstekende service.

 • Eerste aanspreekpunt voor het autoriseren van kortingen en het oplossen van klantvragen.

 • Een merkambassadeur zijn, met diepgaande productkennis.

 • Opbouwen en onderhouden van professionele relaties met onze klanten.

 • Outfit samenstellen voor klanten en verdere productaanbevelingen doen.

 • Behoeften van klanten beoordelen en hulp en informatie verstrekken over productkenmerken.

 • Aansturen van winkel-KPI’s en suggesties voor verbeteringen.

 • Ervoor zorgen dat het onderhoud, de presentatie en de organisatie van winkel- en magazijnzaken op een gepaste manier worden aangepakt.

 •  JOU

 • Je hebt eerdere ervaring binnen de horeca of retail.

 • Je beschikt over goede communicatie vaardigheden met het vermogen om gemakkelijk relaties op te bouwen.

 • Je bent een teamspeler die de bijdragen en prestaties van anderen erkent en viert.

 • Je kunt goed omgaan met veranderingen, je kunt je snel aanpassen en werken met tempo.

 • Je bent energiek en authentiek en toont een duidelijke aanwezigheid op de winkelvloer.

 • Je benadert alle problemen met een ‘can do’ benadering en handelt met initiatief om oplossingen in de winkel te vinden.

 • WAT WIJ JOU BIEDEN

  Bij PVH begrijpen we dat het succes van onze organisatie rechtstreeks verband houdt met onze hardwerkende en toegewijde medewerkers, die hun tijd en talenten bijdragen om van ons bedrijf het succes te maken dat het is. Daarom zetten we ons in om een concurrerend en uitgebreid arbeidsvoorwaardenprogramma te bieden dat de bescherming, gemoedsrust en flexibiliteit biedt om onze medewerkers te ondersteunen – zowel thuis als op het werk.

  PVH Europe en onze merken, TOMMY HILFIGER en CALVIN KLEIN, zetten zich in voor het bevorderen van een inclusieve en diverse gemeenschap van medewerkers met een sterk gevoel van verbondenheid. We geloven dat we beter worden met alle vormen van diversiteit en zijn er trots op om met toptalent uit alle lagen van de bevolking en uit alle hoeken van de wereld te werken. In de geest van inclusiviteit zullen gekwalificeerde kandidaten worden overwogen zonder rekening te houden met leeftijd, etniciteit, bekwaamheid, geslacht, genderexpressie, genderidentiteit, nationaliteit, ras, religie of seksuele geaardheid.

  Calvin Klein is a global lifestyle brand that exemplifies bold, progressive ideals and a seductive, and often minimal, aesthetic. We seek to thrill and inspire our audience while using provocative imagery and striking designs to ignite the senses. 

  After nearly 50 years, Calvin Klein continues to be a cultural catalyst across the globe by embracing tension, sparking ideas and creating unforeseen realities. We believe in a culture that provokes discovery and brave thinking. We strive to make a positive impact on the world. We inspire passion in our people. We embody authenticity and embrace individuality. 

  Founded in 1968 by Calvin Klein and his business partner Barry Schwartz, we have built our reputation as a leader in American fashion through our clean aesthetic and innovative designs. Global retail sales of Calvin Klein brand products exceeded $8 billion in 2015 and were distributed in [over] 110 countries. Calvin Klein employs over 10,000 associates globally. We were acquired by PVH Corp. in 2003. 

  THE ROLE

  Our stores are the life and soul of our business. They act as our main touch points with our ever evolving consumer base. As the world of retail evolves, we, as a business, believe that for all other parts of the chain to work, our stores must set the tone of what our two brands are all about. Irrespective of where our consumers eventually make a purchase, our stores, are always a window to our great brands. As a result our locations are paramount, the first class experience must be a given and our in-store standards should never be questionable. 

  To deliver this, we strive to hire the individuals who live and breathe the values of our business; who are obsessed with delivering great service to our customers and who truly believe that to remain relevant in today’s world, we must be nimble and adapt to change and evolution.

  The Sales Associate plays a key role in achieving these high standards.

  Responsibilities include:

 • Ensuring high levels of customer satisfaction through excellent service.

 • First point of contact for authorising discounts and resolving customer queries.

 • Being a brand ambassador, demonstrating in-depth product knowledge.

 • Building and maintaining professional relationships with our customers.

 • Outfit building for customers and making further product recommendations.

 • Assessing customers needs and providing assistance and information on product features.

 • Driving store KPIs and suggesting ways to improve.

 • Ensuring shop and stock room maintenance, presentation and organisation issues are addressed in an appropriate manner.

 • YOU

 • You’ll have a previous track record within hospitality or retail.

 • You’ll be an effective communicator with the ability to build relationships with ease.

 • You’ll be a team player who recognises and celebrates the contributions and achievements of others.

 • You will work well with change, being able to quickly adapt and work with pace.

 • You will be energetic and authentic, showing a clear presence on the shop floor.

 • You’ll approach all issues with a ‘can do’ approach and act with initiative to find in store solutions.

 • WHAT WE OFFER

  At PVH, we understand that the success of our organisation is directly related to our hardworking and dedicated associates who contribute their time and talents to help make our Company the success it is. That is why we are committed to providing a competitive and comprehensive benefits program that offers the protection, peace of mind and flexibility designed to support our associates – both at home and at work.

  PVH Europe and our brands, TOMMY HILFIGER and CALVIN KLEIN, are committed to fostering an inclusive and diverse community of associates with a strong sense of belonging. We believe we are bettered by all forms of diversity, and take pride in working with top talent from every walk of life and corner of the world. In the spirit of inclusivity, qualified applicants will be considered without regard to age, ethnicity, ability, gender, gender expression, gender identity, nationality, race, religion or sexual orientation.

  Lees hier meer