Beleidsmedewerker stikstofbeleid (1,0 fte) – Provincie Limburg – Maastricht

Provincie Limburg

Als beleidsmedewerker stikstofbeleid ben jij de eerst verantwoordelijke voor het formuleren van Limburgs beleid om de uitstoot van stikstof te reduceren. Daarmee lever je een bijdrage aan het herstel van de Limburgse natuur en aan meer ruimte voor vergunningverlening voor bijvoorbeeld de economie en woningbouw. De beleidsinstrumenten die we inzetten, passen bij een realistisch en duurzaam toekomstperspectief voor de Limburgse agrariërs. Deze functie vraagt om visie, daadkracht, overtuigingskracht, oog voor diverse belangen en het vermogen om partijen te verbinden. Binnen de Provincie vervul jij een centrale rol in het bij elkaar brengen en integreren van alle relevante aspecten (juridische, economisch, sociaal, natuur etc,). Ook ken jij de belangen en standpunten van belanghebbenden en ben je op de hoogte van de actuele kennis en beleidsontwikkelingen. Jij kent de wet- en regelgeving en hebt verstand van de methodieken die gebruikt of ontwikkeld worden. Je vertaalt dit alles in afgewogen beleidsvoorstellen voor het Provinciaal bestuur.

Als beleidsmedewerker stikstofbeleid ben je breed inzetbaar. Je bent iemand die bestuurlijke beleidsadviezen formuleert en adviseert en bent in staat om boven de materie te hangen. Jij bent de expert binnen de Provincie en houdt voeling met landelijke ontwikkelingen. Je bent in staat om besluitvormingsprocessen aan te sturen. Je kunt omgaan met belangentegenstellingen en zorgt voor draagvlak; je formuleert beleidsadviezen voor bestuurders.

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Natuur en Water

Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord Nederland, het bestuursakkoord water, in het Natuurpact en in het Programma Natuur. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) aan de orde en de beleidsmatige invulling van de Omgevingswet en de Waterwet.

‘Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg’ aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager.’

Dit doet een beleidsmedewerker stikstofbeleid

Je zorgt voor het voorbereiden van provinciale bestuurlijke en ambtelijke beslissingen voor de Limburgse stikstofaanpak. Je bent binnen de Provincie het centrale aanspreekpunt voor algemene vragen over stikstof(beleid) en je coördineert het interne team stikstofbeleid (clusters Natuur en Water, Algemene Juridische Zaken, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en het programma Landelijk Gebied). Je draagt zorg voor de vernieuwing van de Limburgse Omgevingsverordening op het gebied van stikstof en de ontwikkeling van ruimtelijke instrumentarium. Je overlegt met externe partijen over hun standpunten en belangen bij de ontwikkeling van beleidsinstrumenten. Je houdt zicht op de landelijke (beleids)processen en draagt bij aan een adequate Limburgse lobby.

Je neemt deel aan de interprovinciale werkgroep die zich bezighoudt met de landelijke koers inzake stikstof op vergunningen gebied en je bereidt voor ‘stikstofbeleid’ de Limburgse inbreng voor. Je bent op de hoogte van de beleidsaanpak bij andere provincies. Bij prioritaire casussen waarbij stikstof aan de orde is, vervul jij een adviserende rol. Jij stemt daarbij met ecologen af over het ecologische effect van stikstof op N2000 gebieden. Je neemt deel aan het interne landbouwoverleg dat vanuit het cluster Economie en Innovatie wordt georganiseerd. Je hebt een centrale rol bij de dataontwikkeling voor de (wettelijke) rapportages over Limburgse bronmaatregels en bij de scenario berekeningen met Aerius rondom de Limburgse stikstofopgave.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Affiniteit met stikstofbeleid, natuur en natuurwetgeving;
 • Je voelt je uitgedaagd door complexe vraagstukken;
 • Ervaring met werken in een bestuurlijke omgeving met beleidsontwikkeling;
 • Kennis van het publieke domein;
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
 • De vaardigheid om met verschillende belangen om te gaan en ook het hebben van oog voor de belangen en positie van het bestuur en de provinciale organisatie;
 • Samenwerken vanuit een intrinsieke motivatie om met betrokken partijen het gezamenlijke belang te realiseren;
 • In staat zijn om maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar oplossingsrichtingen en beleidsadviezen voor bestuurders.
 • Wij bieden jou:

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 3.935,54 en maximaal € 5.564,56 in schaal 11 (afhankelijk van elders opgedane relevante kennis, ervaring en vaardigheden). Voorgaande bedragen zijn gebaseerd op de Cao Provinciale Sector met een looptijd tot en met 31 december 2023. Momenteel vinden de onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao die geldt met ingang van 1 januari 2024. De salarisbedragen daarin zullen naar verwachting op een hoger niveau liggen;
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%). Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • PBDI budget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP.
 • Overige informatie

  De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

  Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.

  In de laatste fase van de procedure zal een vertegenwoordiging van het cluster worden ingeschakeld.

  Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

  Lees hier meer